På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tak for 2017. Vi ser frem til et spændende 2018

DI Energi ønsker medlemmer, samarbejdspartnere og venner godt nytår. Her fortæller branchedirektør Troels Ranis om de vigtigste resultater i 2017, og hvad han forventer af 2018.
Foto: Sif Meincke


1) Hvilke resultater er du mest stolt af, at DI Energi har skabt i 2017?

2017 har været et spændende og et utroligt travlt år i DI Energi, hvor vores fokus har været på energi- og klimapolitik, innovation og eksport. Der er mange resultater, jeg er stolt af, fra året der er gået, fordi DI Energi har gjort en positiv forskel i forhold til mange ting. Men hvis jeg skal fremhæve tre ting, så må det være, at vi fik:

  • En bredt forankret eksportstrategi for energibranchen, som vi har efterlyst gennem længere tid. Strategien sætter et ambitiøst mål om at fordoble branchens eksport frem mod 2030 til hele 140 mia. kr. Med strategien fulgte en styrkelse af indsatsen i State of Green og Energistyrelsens eksportprogram rettet mod en række store og strategisk vigtige markeder, særligt Tyskland, Storbritannien og USA. Det glæder mig, fordi det lover godt for de kommende års fokus omkring at indfri branchens enorme eksportpotentiale yderligere.

    Et helt konkret resultat af strategien var, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i oktober besøgte USA. Et besøg DI Energi deltog i for at styrke partnerskabet med det vigtige amerikanske marked. Også i 2018 vil vi følge op på, at strategien rent faktisk gør nytte og skaber konkrete resultater.

  • Den kommende energiaftale har fyldt meget energipolitisk i 2017, og derfor er jeg også særlig stolt af, at vores syn og anbefalinger er tydeligt afspejlet i Energikommissionens anbefalinger til den fremtidige danske energipolitik. De 27 anbefalinger vil være bærende i den nye energiaftale, som sætter rammerne for dansk energipolitik efter 2020, og regeringen forventes at komme med sit udspil til i 2018. I DI Energi vil vi fortsætte med at arbejde for en bred, ambitiøs og markedsdrevet energiaftale, der kan sikre den fortsatte grønne omstilling.

  • Regeringen prioriterede i 2017 et løft af EUDP i forskningsreserven til 400 mio. kr. Det er et godt skridt i den rigtige retning, selvom der fortsat er et stykke op til vores ambition om at hæve EUDP midlerne til 1 mia. kr. og bringe Innovationsfonden tilbage på mindst 2 mia. kr. Et så markant løft vil styrke vækstgrundlaget i den danske energiindustri og bidrage til at sikre at branchens vækst og eksport kan fortsætte.

Derudover vil jeg også fremhæve to længe ventede aftaler og en strategi, der begge er vigtige for at sende et klart investeringssignal til branchen i forhold til de ofte meget langsigtede investeringer i den energiomstilling, som er i fuld gang i Danmark og resten af verden. Det gælder Nordsøaftalen, Nordsøstrategien og reformen af EU’s CO2-kvotesystem, der alle faldt på plads i 2017.

2) Hvilke områder har DI Energi overordnet arbejdet med i 2017?

Energipolitisk har 2017 stået i den kommende energiaftales tegn, imens vi internationalt har arbejdet både med at forbedre energiindustriens vilkår og fremme dens eksport igennem eksportfremstød, Klimatopmødet (COP23) og den europæiske lovgivning. 2017 var også året, hvor DI Energi kom på LinkedIn, så jeg vil opfordre dig til at gå ind og følge vores LinkedIn side, hvor du løbende vil få indblik i energiens forunderlige verden og blive holdt opdateret med artikler og arrangementer.

På arrangementssiden har vi også lavet utrolig mange ting. Eksempelvis holdt vi i april en succesfuld årsdag. Under titlen ”Mission InnovationDK - Energi til fremtiden” blev udfordringen med at løfte udviklingen af ny teknologi, når midler til forskning og innovation i energiområdet falder, fremhævet. Temaet har vi efterfølgende fulgt op med kampagnen Missioninnovation.dk.

For tredje år i træk satte vi rammen for den energipolitiske diskussion på vores Energipolitiske konference. Talere som konkurrencekommissær Margrethe Vestager, erhvervsminister Brian Mikkelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt gav deres bud på fremtidens energipolitiske kurs. Derudover fortalte centrale aktører fra branchen om betydningen af den politiske kurs for energiindustrien.

2017 har desuden budt på en række spændende arrangementer, besøg og netværksmøder bl.a. i regi af vores Energinetværk, Innovationsnetværk og Markedsnetværk. Vi har blandt andet sat bioenergi i fokus med besøg på Amager Bakke, inspirationstur om energieffektivitet og Energy Performance Contract (EPC) modellen for folketingets Energiudvalg, embedsmænd og repræsentanter for Europa-Parlamentet. Derudover har vi haft netværksmøder om f.eks. Tyskland som eksportmarked, energilagring, solenergi og overskudsvarme.

3) Hvad ser du som DI Energi største mulighed i de kommende år for energibranchen?

En stor mulighed for energiindustrien er en ny, ambitiøs og mere markedsdrevet energipolitik i Danmark, der effektivt leder til mere konkurrencedygtig grøn energi og bedre anvendelse af energien. Den kommende energiaftale skal eksempelvis ændre fokus til effektivt brug af grøn energi frem for som nu alene at reducere energiforbruget. Vi afventer også spændt regeringens udspil til den fremtidige danske energieffektivitetsindsats og klimaplan, som henholdsvis skal opfylde de ambitiøse aftalte EU-forpligtelser om at spare 1,5 af energisalget årligt og reducere CO2-udledningen i ikke-kvotesektoren, biler, bønder og boliger, med 39 pct. frem mod 2030. Begge aftaler skal eksempelvis understøtte industriens førsteplads i europamesterskaberne for energieffektivitet, fordi det er godt for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed for eksport og beskæftigelse i danske virksomheder.

Foruden den kommende energiaftale, som rummer store vækstpotentialer for branchen, bliver digitaliseringens muligheder for energibranchen også utrolig interessant at følge. Derfor er netop disse to emner temaet for DI Energis Årsdag den 26. april 2018. Den voksende digitalisering medvirker til at integrere forbrug og produktion af energi endnu mere både i bygningsmassen, transportsektoren og i produktionserhvervene.

En tredje stor mulighed bliver den fælles europæiske energiunion. Det bliver interessant at se, hvordan den lange række vigtige lovgivninger lander særligt inden for elmarkedet, energieffektivitet, vedvarende energi og governance. I DI Energi arbejder vi for et bindende 30 pct. EU-mål for energieffektivitet i 2030, og håber også, at VE målet bliver løftet. Lovgivningen får stor betydning for de fremtidige investeringer og produktionsforhold i Europa og i Danmark, og derfor følger DI Energi sagerne tæt.

Løses de energi- og klimapolitiske mål klogt, kan det også øge eksporten af danske energiløsninger yderligere. De seneste år er energibranchens eksport vokset med imponerende fart og udgør i dag hele 12 pct. af den danske vareeksport – den højeste andel i noget EU-land. Det viser med tydelighed, at verden efterspørger danske energiløsninger endda i stigende omfang. Det er et momentum, vi skal gribe og omsætte til endnu flere ordrer til danske virksomheder. Derfor vil vi også presse på for at få en pulje til at støtte eksportfremme på centrale eksportmarkeder.

4) Hvad ser du som DI Energis største udfordring i de kommende år for energibranchen?

Det der optager mig mest lige for tiden, er udfordringen med at langt størstedelen af overskudsvarmen i dag sendes direkte ud i den blå luft. Hvis Skatteministeriets meget skuffende anbefalinger på området gennemføres, vil det store potentiale fortsat blive spildt. Heldigvis er der også lyspunkter, da regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i november indgik en aftale om at sænke elvarmeafgiften. En sænkelse der skal gøres permanent. Samtidig er der behov for tre ting mere: En lavere overskudsvarmeafgift, mulighed for at tjene penge på overskudsvarme og en fortsættelse af den eksisterende overgangsordning. Det vil være til gavn for virksomhederne, samfundet og fjernvarmeforbrugerne, hvis overskudsvarme, svarende til opvarmning af mere end alle boligerne i Odense kommune, bliver nyttiggjort.

Den grønne omstilling og de stigende mængder af el fra vedvarende energikilder skaber også en udfordring, som skal håndteres. Fremover skal elforbruget i højere grad tilpasse sig den fluktuerende elproduktionen, og derfor er der behov for incitamenter gennem en ny model for eltarifferne. DI Energi vil spille aktivt ind i arbejdet og skabe dialog mellem elnetselskaber og de største elforbrugere.

Den tredje og sidste udfordring jeg vil fremhæve, er behovet for en national forsknings- og innovationsstrategi, der styrker koordination af indsatsen og fastlægger et fælles strategisk sigte for den danske forsknings- og innovationsindsats inden for energiteknologi. Det er helt centralt, når Danmark fortsat skal være et energiteknologisk pionerland med innovative og konkurrencedygtige energiløsninger. Jeg glæder mig til at manifestere den danske førerposition, når vi får fint besøg af 25 energiministre under deres årlige politiske møde i regi af Clean Energy Ministerial og Mission Innovation. I forbindelse med denne Nordic Energy Week afholder DI Energi bl.a. en investeringskonference og vil på forskellig vis synliggøre vores medlemsvirksomheders kompetencer over for denne vigtige målgruppe.

Afslutningsvis vil jeg slutte af med at sige: Husk, når energiindustrien i Danmark vinder, vinder hele verden. Godt nytår.

Kontakt image
Branchedirektør
Tlf: +45 3377 3683
Mobil: +45 2328 5056
E-mail: trradi.dk
Foruden den kommende energiaftale, som rummer store vækstpotentialer for branchen, bliver digitaliseringens muligheder for energibranchen også utrolig interessant at følge. Derfor er netop disse to emner temaet for DI Energis Årsdag den 26. april 2018.
BRANCHEDIREKTØR TROELS RANIS, DI ENERGI
PUBLICERET: 10-01-2018 OPDATERET: 06-03-2018